മൊബൈൽ ഫോൺ
+86 13256067633
ഇ-മെയിൽ
rzzw@rizhaozhongwei.com